Person med laptopPerson med laptop

VILLKOR

Integritetspolicy Skoolie

Skoolie logo

Välkommen till Skoolie!

Denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i relation till de tjänster som Skoolie tillhandahåller dig och som beskrivs i våra användarvillkor (”Avtalet”), samt när du besöker vår webbplats eller när du använder någon av våra tjänster (”Tjänsten”). Syftet med Policyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt att försäkra dig om att dina personuppgifter hanteras med omsorg och transparens. Du ska alltid kunna känna dig säker när du tillhandahåller personuppgifter till Skoolie och vi arbetar kontinuerligt med att tillse att nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder implementeras. Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon förutom enligt beskrivningen i denna Policy. Om inte annat anges i denna Policy har termer som används i denna Policy samma betydelser som i Avtalet.

1. Personuppgiftsbiträde

1.1 Då Skoolie tillhandahåller Tjänsten åt Studenter genom kommun eller privat utbildningsinstitut (”Huvudkunden”) kan Skoolie komma att behandla Personuppgifter för Huvudkundens räkning. Huvudkunden ska då anses vara Personuppgiftsansvarig, och Skoolie ska anses vara Personuppgiftsbiträdet. Parterna förbinder sig att alltid följa sina respektive skyldigheter enligt, i tillämpliga fall, förordning (EU) 2016/679 Allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och nationell implementerad lagstiftning som antagits med avseende på GDPR.

1.2 De termer som används i Policyn men inte är definierade, ska ha samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR).

1.3 När Skoolie behandlar personuppgifter för Huvudkundens räkning under Avtalet skall Skoolie:

I. Behandla Personuppgifter endast på dokumenterade instruktioner från Huvudkunden, såvida inte denna Behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som Skoolie omfattas av, och i så fall ska Skoolie informera den Personuppgiftsansvarige om det rättsliga kravet innan Personuppgifterna behandlas, såvida sådan information inte är förbjuden med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt gällande rätt. Skoolie omedelbart informera Huvudkunden om denne anser att en instruktion strider mot denna GDPR eller mot andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser;

II. enbart lämna ut Personuppgifter till tredje part om Huvudkunden har gett sitt tillstånd eller om det krävs enligt gällande lag;

III. säkerställa att anställda eller andra personer med behörighet att behandla Personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt;

IV. vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt artikel 32 GDPR;

V. inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde (”Underbiträde”) utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd har erhållits av Huvudkunden

VI. med tanke på Behandlingens art, hjälpa Huvudkunden genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att Huvudkunden kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med kapitel III GDPR;

VII. underrätta den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om en Personuppgiftsincident;

VIII. beroende på vad Huvudkunden väljer, radera eller återlämna alla personuppgifter till Huvudkunden efter det att tillhandahållandet av tjänster som innebär behandling av Personuppgifter har avslutats, och radera befintliga kopior såvida inte lagring av Personuppgifterna krävs enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.

2. Personuppgiftsansvarig

Skoolie är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen som sker i samband med att du i egenskap av Privatkund använder Tjänstens olika delar.

3. Kategorier av personuppgifter som Skoolie samlar in

3.1 Skoolie behandlar de kategorier av personuppgifter som beskrivs nedan.

3.1.1 Skapande av konto hos Skoolie

När du skapar ett konto hos Skoolie så kan vi samla in följande kategorier av uppgifter:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress)
 • Adress
 • IP-adress
 • Betalningsinformation

Vi kan också komma att behandla ditt födelsedatum och uppgifter om kön, om du väljer att dela den informationen med oss.

3.1.2 När du använder våra Tjänsten

När du använder Tjänsten kan vi komma att behandla personuppgifter i relation till ditt användande av Tjänsten, så som:

 • Historik och andra typer av relaterad data såsom tid spenderad i Tjänsten eller erhållen Vägledning från AI SYV
 • Innehåll som du väljer att tillhandahålla oss när du använder Tjänsten, så som kommunikation med vår support
 • Data relaterad till ditt besök på vår webbplats samt tekniska data såsom din enhets samt plattformens version, IP-adress, språkinställningar samt webbläsartyp
 • Geografisk data (men inte specifik plats) som ett resultat av annan data, såsom den valuta du betalar med

3.1.3 Betalningshistorik och undersökningsdata

Beroende av din betalningsmetod så kommer vi att behandla köp- och betalningsdata såsom kortdata och/eller annan data relaterad till din betalning, exempelvis namn och köphistorik hos oss. Om du väljer att deltaga i undersökning från oss så kommer vi att behandla den data som du väljer att tillhandahålla oss.

3.1.4 Cookies

Vi behandlar Cookie-uppgifter för att möjliggöra din tillgång till vår webbplats, komma ihåg dina inställningar samt för att kunna mäta trafik och utfall av eventuella marknadsföringsaktiviteter. Du hittar mer information om Skoolies användning av cookies i vår Cookie policy som finns publicerad på vår webbplats.

4. Syfte, kategorier och laglig grund

4.1 I detta avsnitt finner du en beskrivning av våra syften med olika behandlingar av personuppgifter samt information om hur de förhåller sig till olika kategorier av personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer oss på för dessa behandlingar.

4.1.1 Lagliga grunder för behandling av personuppgifter

Intresseavvägning: Den här lagliga grunden stödjer vi oss på när vi har ett intresse av att behandla dina personuppgifter för ett särskilt syfte och där vi bedömer att vårt syfte är motiverat, med hänsyn till den påverkan och risk som behandlingen kan ha i förhållande till dina rättigheter.

Avtalsförpliktelse: Den här laglig grunden används när Skoolie behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal som vi har ingått, eller förbereder att ingå, med dig som Användare.

Rättslig förpliktelse: Den här lagliga grunden används när Skoolie behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla legala krav som är tillämpliga på vår verksamhet.

Samtycke: Den här lagliga grunden används för de typer av behandlingar som kräver ditt aktiva godkännande och där Skoolie ber dig att lämna sådant godkännande för vår behandling av dina personuppgifter.

5. Barn och aggregerad data

5.1 Vi utgår ifrån att alla personuppgifter som tillhandahålls i våra tjänster tillhandahålls av personer som lagligen kan ingå våra avtal. Om vi blir medvetna om att en person under 16 år har tillhandahållit personuppgifter genom att använda våra Tjänster, utan nödvändigt medgivande från föräldrarna, kommer vi att radera dessa uppgifter i den utsträckning det är möjligt. Det kan innebära att vi måste radera kontot i fråga.

5.2 Vi kan också behandla aggregerad data som inte är identifierbara med en individ (inte längre personuppgifter), men som härrör från någon av kategorierna i denna Policy.

6. Längd för hantering av personuppgifter

6.1 Skoolie kommer att behandla dina personuppgifter så länge vi har ett syfte och en laglig grund, till exempel så länge vi har en avtalsförpliktelse, intresseavvägning, ditt samtycke eller rättsliga skyldigheter att behandla dina uppgifter, beroende på vilken av dessa rättsliga grunder är tillämpliga. Vi behandlar dina personuppgifter så länge du har ett betalande konto, så att den Vägledning som upparbetats finns sparad och tillgänglig för dig.

6.2 När du kontaktar Skoolie för att få support eller för andra ändamål kommer vi att behålla dina personuppgifter i tjugofyra (24) månader efter att vi hanterat din senaste supportärende (t.ex. problem och förfrågningar).

6.3 De personuppgifter som lagras i vår administration bevaras i sju (7) år för att efterleva skatte- och bokföringsregelverk, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att behålla uppgifterna under en annan tidsperiod.

6.4 Personuppgifter som samlas in och behandlas för marknadsföringsändamål sparas så länge du har ett aktivt konto och tolv (12) månader efter utgången därav och/eller din senaste inloggning (beroende på vilket alternativ som slutar sist).

6.5 Skoolie kan komma att behålla data under längre tid än de tidsperioder som anges i detta avsnitt, om det är lagligt föreskrivet eller om det är nödvändigt för att bevara och försvara Skoolies rättsliga intressen, till exempel under rättsliga förfaranden. Vi kan komma att behålla aggregerad data genom vilken du inte kan identifieras (inte längre personuppgifter) under en obegränsad tidsperiod.

6.6 Om vi använder samtycke som rättslig grund kommer vi att behandla dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

7. Var dina personuppgifter lagras

7.1 Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock också behandlas i ett land där våra leverantörer, eller deras underleverantörer, finns.

8. Datasäkerhet och integritet

8.1 Säkerheten, integriteten och sekretessen för dina personuppgifter är av avgörande betydelse för oss. Vi har implementerat lämpliga tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, ändring och röjande. Vi granskar regelbundet våra säkerhetsrutiner för att bedöma om vi måste genomföra ytterligare åtgärder eller förbättra befintliga rutiner. Om du har skapat ett lösenord för användningen av vår Tjänst ber vi dig att förvara det säkert och inte dela det med någon. Du bör vara medveten om att ingen överföring av information över internet kan skyddas fullt ut.

9. Delning av dina personuppgifter

9.1 Dina personuppgifter delas uteslutande i enlighet med nedan.

9.1.1 Vi kan komma att dela dina personuppgifter med Skoolies koncernbolag för att förse dig med de Tjänster som tillhandahålls av vår koncern, för att utföra vår dagliga verksamhet eller i syfte att förbättra vår Tjänst.

9.1.2 Vi kan komma att dela personuppgifter med våra affärspartners (till exempel betaltjänstleverantörer), såsom din användardata och användningsdata, för att kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser med dem och kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Skoolie kan också komma att dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som är involverade i till exempel tillhandahållandet av våra IT-system, kundtjänst, säkerhet eller affärsanalys.

9.1.3 Vi kan komma att dela personuppgifter med betaltjänstleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att förse dig med olika betalningsalternativ och för att hantera dina betalningar.

9.1.4 Personuppgifter kan komma att delas för att efterleva lagstadgade skyldigheter, uppfylla regulatoriska krav eller förfrågningar från myndigheter, skydda våra rättsliga intressen eller för att eftersöka och förhindra bedrägerier och för att tillse att vår Tjänst är skyddad.

9.1.5 Vi kan komma att dela dina personuppgifter om vi inleder diskussioner med en potentiell köpare av företaget eller delar av företaget, eller om sådana förhandlingar leder till en försäljning av företaget eller delar därav. Vi kommer under en sådan eventuell process att fortsätta att skydda dina personuppgifter och meddela dig om dina personuppgifter kommer att överföras till en köpare.

10. Överföring av personuppgifter

10.1 Vi kan komma att behandla dina personuppgifter inom EU/EES eller utanför dessa områden, beroende av var våra tjänsteleverantörer befinner sig. Eventuella överföringar till andra länder görs till de kategorier av mottagare som beskrivs i denna Policy och för de ändamål som anges i denna Policy.

10.2 Vi kan komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES som EU-kommissionen anser ha en adekvat skyddsnivå enligt GDPR art 45. Om vi ​​överför data till andra länder kommer vi att följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser och använda lämpliga skyddsåtgärder, såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler i enlighet GDPR art 46.2 (c).

11. Länkar till externa webbplatser

11.1 Information som tillhandahålls genom Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster som drivs eller ägs av andra parter än Skoolie. Skoolie är inte personuppgiftsansvarig för den behandling som sker på sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du noggrant läser informationen om behandling av personuppgifter på sådana webbplatser.

12. Ändringar i integritetspolicyn

12.1 Denna Policy kan komma att revideras från tid till annan och vi kan också komma att lägga till nya funktioner eller tjänster som kommer att inkluderas i Policyn. Om vi gör betydande ändringar i Policyn kommer vi att informera dig om det via e-post, eller via ett meddelande i Tjänsten, beroende av vad som är lämpligt. Den senaste versionen av policyn publiceras på Skoolies webbplats. Om ditt godkännande behövs kommer Skoolie att inhämta det. Läs denna Policy regelbundet för att hålla dig uppdaterad om innehållet.

13. Dina rättigheter baserade på lagstiftning inom EU/EES och integritetsinställningar

13.1 I samband med att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR har du rätt att få information om och påverka hur vi behandlar dina uppgifter. De individuella rättigheterna beskrivs nedan och kan vara föremål för begränsningar i tillämplig lagstiftning.

13.1.1 Rätt till åtkomst: du har rätt att bli informerad om och få åtkomst till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

13.1.2 Rätt till rättelse: du har rätt att begära ändring eller uppdatering av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

13.1.3 Rätt till radering: du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Denna rättighet kan i vissa fall begränsas, till exempel om du har ett pågående ärende med vår supportfunktion, eller om dina avtalsförpliktelser inte har fullgjorts vad gäller betalning, eller om vi har en rättslig skyldighet att behålla dina uppgifter (t.ex. tillämpliga bokföringsregler).

13.1.4 Rätt till begränsning: du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av alla eller delar av dina personuppgifter.

13.1.5 Rätt att invända: du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, till exempel när sådan behandling grundar sig på en intresseavvägning, beroende av omständigheterna.

13.1.6 Rätt till dataportabilitet: du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett elektroniskt läsbart format och att vidarebefordra dessa uppgifter.

13.1.7 Rätt att lämna in ett klagomål: du har rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet, till Integritetsskyddsmyndigheten – IMY i Sverige eller annan behörig tillsynsmyndighet i ett land där du har hemvist, om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

13.2 Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du alltid återkalla ditt samtycke genom att antingen skicka oss ett e-postmeddelande till kontaktuppgifterna nedan eller att använda den specifika funktion som vi informerade om i samband med att du gav ditt samtycke.

13.3 Utöver detta har du möjlighet att avregistrera dig från att få ytterligare nyhetsbrev i en länk som du får i varje nyhetsbrev. Du kan ändra dina cookie-inställningar genom att använda cookie-bannern på vår webbplats.

14. Kontakt

Skoolie AB, organisationsnummer 559409-1018

rasmus.haggkvist@skoolie.se

Nedre finngränd 2A, 621 56 Visby

Skoolie logo

Cookiemeddelande

1. INLEDNING

Denna webbplats och alla underdomäner till denna webbplats (gemensamt kallade "Webbplatsen") ägs av Skoolie AB, registrerat i Sverige med organisationsnummer 559409–1018.

Förekommande referenser till "vi", "vår" eller "oss" avser Skoolie AB. Hänvisningar till "du", "dig" eller "din" avser besökaren av webbplatsen.

De termer som används i Policyn men inte är definierade, ska ha samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR).

Vi har skapat detta cookiemeddelande för att tillhandahålla dig information om:

 • Typerna av cookies som används på Webbplatsen.
 • Parterna som är involverade i att ladda ner eller lagra cookies.
 • Ändamålen för vilka cookies används.
 • Varaktigheten av de cookies som används.
 • Möjligheten att dela den information som samlas in av cookies med tredje part.
 • Metoder för att hantera lagringen av cookies.

Vårt mål är att öka din förståelse för hur cookies fungerar och ge dig möjlighet att fatta välgrundade beslut om deras användning.

Om de cookies som används innebär att personuppgifter som tillhör dig samlas in har du också rätt till information om behandlingen av personuppgifterna enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR"). Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår integritetpolicy.

2. ALLMÄN INFORMATION OM COOKIES

En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens enhet, till exempel en mobiltelefon, dator eller surfplatta. Cookies gör det möjligt för besökare att komma åt olika funktioner på en webbplats.

Cookies kan användas för att samla in information om webbplatsbesökare och utföra exempelvis följande åtgärder:

 • Åtkomst till information som lagras på besökarens enhet.
 • Lagra information på besökarens enhet.
 • Spåra en besökares surfaktivitet på webbplatser som använder samma cookie.
 • Spara information om en besökares interaktioner och aktiviteter på en webbplats.
 • Spara information under och mellan besök på webbplatsen.
 • Möjliggöra direktmarknadsföring till besökaren baserat på dennes intressen.

Användningen av cookies kan innebära överföring av information från oss till besökaren av Webbplatsen och/eller från besökaren direkt till oss, till en tredje part som agerar för vår räkning eller till en annan part i enlighet med deras integritetspolicy.

Det finns olika typer av cookies, som kan kategoriseras i följande huvudgrupper:

Sessionscookies:

Dessa cookies lagras tillfälligt i enhetens minne och har inget utgångsdatum. De är endast aktiva under besökarens webbläsarsession och raderas när webbläsaren är stängd. De används vanligtvis för att upprätthålla sessionsinformation och möjliggöra vissa webbplatsfunktioner.

Tidsbestämda cookies:

Till skillnad från sessionscookies, sparas tidsbestämda cookies på enheten under en längre period och har ett utgångsdatum. Även efter att webbläsaren har stängts kan dessa cookies lagras i enhetens minne. De blir dock raderade automatiskt efter utgångsdatumet. De blir vanligtvis använda för att komma ihåg användarinställningar för framtida besök.

Tredjepartscookies:

Dessa cookies blir placerade av andra aktörer än webbplatsens ägare eller operatör. Dessa cookies tjänar olika syften, inklusive analys, annonsering eller integration med sociala medier. Tredjepartscookies kan vara antingen sessionscookies eller tidsbestämda cookies, beroende på den specifika funktionalitet och varaktighet som krävs av tredjepartsaktören.

På denna Webbplats kan vi använda sessionscookies, tidsbestämda cookies och tredjepartscookies för att förbättra din surfupplevelse och tillhandahålla specifika funktioner.

3. KATEGORIER AV COOKIES SOM ANVÄNDS AV DENNA WEBBPLATS

Denna Webbplats använder cookies som faller in i följande kategorier. Dessa beskrivningar syftar till att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om din användning av Webbplatsen.

3.1 Nödvändiga cookies

Cookies som placeras inom kategorin "Nödvändiga cookies" är nödvändiga för att Webbplatsen ska fungera korrekt. De är nödvändiga för att kunna tillhandahålla de onlinetjänster som du har begärt. Kort sagt är dessa cookies avgörande för att du fullt ut ska kunna uppleva funktionerna på Webbplatsen. De gör det möjligt för oss att upprätthålla användarsessioner, förebygga säkerhetshot och säkerställa grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner som är viktiga för dig som besökare på Webbplatsen.

Användningen av nödvändiga cookies kräver inte ditt föregående samtycke, och därför kan du inte välja bort användningen. Detta innebär att cookies som placeras inom denna kategori alltid kommer att bli använda.

3.2 Icke-nödvändiga cookies

För att vi ska kunna använda cookies som kategoriseras som icke-nödvändiga, behöver vi erhålla ditt aktiva samtycke. Du informeras härmed om att du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som genomförts före återkallelsen. Du kan inaktivera eller hantera icke-nödvändiga kakor enligt beskrivningen i avsnitt 5 nedan. Observera att icke-nödvändiga kakor inte är väsentliga för Webbplatsens grundläggande funktioner utan används för ytterligare ändamål.

Webbplatsen använder följande kategorier av icke nödvändiga cookies:

Funktionella cookies

Funktionella cookies används för att aktivera specifika funktioner på Webbplatsen. Om du väljer att inte acceptera användningen av funktionella cookies kanske vissa funktioner på Webbplatsen inte fungerar som avsett.

4. HUR DENNA WEBBPLATS ANVÄNDER COOKIES

Nedan hittar du en lista över cookies som används på denna Webbplats, inklusive deras respektive kategorier, lagringstid på din enhet, en kort beskrivning av deras syfte och information om huruvida uppgifterna blir delade med andra parter.

COOKIEKATEGORILAGRINGSTIDBESKRIVNING
tokenFunktionella7 dagarSparas för att hålla en autentiserad användare inloggad
sk_policy_approvedFunktionellaNuvarande sessionSparas för att dölja popup för godkännande av cookies
_gaAnalytiska13 månaderDenna cookie tillhandahåller statistik om användningen av webbplatsen.
_ga_0YHM7N3DLDAnalytiska13 månaderDenna cookie tillhandahåller statistik om användningen av webbplatsen.

5. HUR DU KAN HANTERA LAGRING AV COOKIES

Du har möjlighet att hantera lagringen av cookies på din enhet genom olika metoder. Detta inkluderar möjligheten att inaktivera eller aktivera cookies helt eller delvis. Det är dock viktigt att notera att sådana åtgärder kan få konsekvenser. Att inaktivera cookies, antingen helt eller delvis, kan leda till att vissa funktioner på Webbplatsen inte fungerar som avsett.

Nedan följer exempel på hur du kan hantera lagringen av cookies på din enhet:

5.1 Inställningar via cookie-lösningen på denna Webbplats

Du har möjlighet att hantera användningen av cookies från denna Webbplats genom den installerade cookie-lösningen. Genom att använda cookie-inställningarna som tillhandahålls av denna lösning kan du aktivt ge samtycke till användningen av olika kategorier av cookies eller välja att neka användning av cookies som tillhör specifika kategorier.

Observera att nödvändiga cookies, som nämns i avsnitt 3 ovan, alltid blir använda och inte kräver ditt föregående samtycke.

Det är viktigt att notera att du när som helst kan ändra eller återkalla ditt aktiva samtycke till användning av icke nödvändiga cookies. Detta innebär att du har flexibilitet att justera dina preferenser när det gäller användningen av cookies baserat på dina behov och preferenser.

5.2 Webbläsarinställningar

Om du föredrar att inte använda icke nödvändiga cookies kan du ändra inställningarna i de flesta webbläsare för att blockera deras användning. Dessutom har du möjlighet att konfigurera inställningarna så att du uppmanas att aktivt acceptera varje ny cookie som blir skickad till din enhet när du besöker en webbplats.

Webbläsarinställningar kan också erbjuda möjligheten att blockera cookies från tredje part eller beteckna ofta besökta webbplatser som ”pålitliga webbplatser”, vilket säkerställer att cookies från dessa betrodda källor alltid blir accepterade.

Dessutom ger webbläsarinställningar ofta möjlighet att ta bort specifika cookies som har blivit lagrade på din enhet eller rensa alla tidigare lagrade cookies. Dessa funktioner är vanligtvis tillgängliga via menyalternativ som ”Hjälp”, ”Verktyg” eller ”Redigera” i webbläsaren.

Om du behöver hjälp med att konfigurera inställningarna i din webbläsare, kontakta webbläsarens utgivare eller se webbläsarens hjälpsidor för detaljerade instruktioner.

Kom ihåg att justera inställningarna i varje webbläsare du använder på olika enheter och platser för att säkerställa att dina inställningar blir tillämpade konsekvent.

6. MER INFORMATION

För ytterligare information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats på www.pts.se. Om du vill veta mer om GDPR och behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats på www.imy.se. För allmän information om cookies och deras funktioner kan du utforska webbplatser som www.allaboutcookies.org. Dessa resurser kan ge mer fördjupad kunskap och vägledning om ämnena cookies, dataskydd och relaterade bestämmelser.

7. VÅRT FÖRETAG OCH KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor eller funderingar kring hur denna Webbplats använder cookies, är du välkommen att kontakta oss med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Firma: Skoolie AB

Org.nr: 559409–1018

E-post: rasmus.haggkvist@skoolie.se

Postadress: Nedre Finngränd 2A, 621 56 Visby.

Skoolie.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer här