Person med laptopPerson med laptop

VILLKOR

Allmänna villkor Skoolie

Villkor

Skoolie erbjuder en digital plattform vars huvudsakliga syfte är att med artificiell intelligens (AI) ge användaren kvalificerad och personligt anpassad studie- och yrkesvägledning (”AI SYV”), genom användarens interaktion med AI SYV. Insikter, resultat, studie- och yrkesrelaterad rådgivning eller annan information som framställs genom AI SYV (”Vägledning”) är ägnad att med råd, information och insikter relaterade till studie- och yrkesvägledning, informera och inspirera användaren.

Genom att godkänna dessa villkor och/eller genom att börja använda AI SYV, godkänner användaren Skoolies Allmänna villkor och personuppgiftspolicy.

Dessa användarvillkor (”Avtalet”) tillhandahålls av Skoolie AB, org.nr. 559409-1018 (”Skoolie”), för användarens (”Användarens”) nyttjande av Skoolies webbaserade digitala plattform. Användaren avser alla personer som använder Skoolies webbplats, inom detta avtal specifieras olika typer av användare. Alla betraktas som användare om inte särskild benämning hänvisas.

  • ”Studenter” hänvisar till användare som är registerade eller aktiva från sin utbildningsinstitution eller studieprogram som har koppling till Skoolie genom sin koppling till utbildningsinrättningen.
  • ”Privatpersoner” refererar till enskilda användare som inte är associerade med en utbildningsinstitution eller särskilt identifierbar grupp, och använder Skoolie för sitt personliga ändamål.

1. BAKGRUND

1.1 Skoolie erbjuder en digital plattform vars huvudsakliga syfte är att med artificiell intelligens (AI) ge Användaren kvalificerad och personligt anpassad studie- och yrkesvägledning (”AI SYV”), genom Användarens interaktion med AI SYV. Insikter, resultat, studie- och yrkesrelaterad rådgivning eller annan information som framställs genom AI SYV (”Vägledning”) är ägnad att med råd, information och insikter relaterade till studie- och yrkesvägledning, informera och inspirera Användaren. För att kunna spara Vägledningen behöver Användaren ett aktivt Skoolie-konto (”Konto”). AI SYV, Vägledningen och Kontot benämns tillsammans för ”Tjänsten”.

1.2 Skoolie erbjuder Användaren licens att nyttja Tjänsten, på de villkor som framgår av detta Avtal. Genom att använda Tjänsten ingår Användaren ett juridiskt bindande avtal med Skoolie.

1.3 Skoolie tillhandahåller Tjänsten enligt de villkor som anges i Avtalet och Skoolies personuppgiftspolicy. Om Användaren inte accepterar Avtalet, får Användaren inte använda Tjänsten eller komma åt eller konsumera något innehåll som tillhandahålls via Tjänsten.

1.4 Den aktuella versionen av Avtalet samt information om Skoolies personuppgiftspolicy finns publicerad på Skoolies webbplats.

2. BEHÖRIGHET ATT SKAPA ETT KONTO

2.1 För att vara berättigad att ingå Avtalet och använda Tjänsten måste Privatpersonen a) vara minst 16 år gammal och/eller på annat sätt ha tillstånd och laglig befogenhet att ingå detta Avtal enligt lag i det land där Tjänsten görs tillgänglig, b) tillhandahålla korrekt personlig information där det begärs, c) tillhandahålla en giltig betalningsmetod, och d) acceptera och följa Avtalet.

Studenten a) vara minst 13 år gammal och ha tillstånd från sitt utbildningsinstitution. B) tillhandahålla korrekt personlig information där det begärs, c) acceptera och följa avtalet.

3. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

3.1 Skoolie tillhandahåller en digital plattform som erbjuder Användaren, som erhållit användarlicens, att kommunicera med en mjukvaruapplikation som genom användande av AI simulerar en mänsklig konversation (”Chatbot”). Chatboten förser Användaren med Vägledning baserat på vad Användaren kommunicerar till Chatboten om sina intressen, mål och akademiska prestationer med mera. Vägledningen kan sparas i Tjänsten till senare tillfälle.

3.2 För att använda Tjänsten måste Användaren använda en enhet som är kompatibel med Tjänstens tekniska krav. Skoolie förbehåller sig rätten att ändra de tekniska kraven för användningen av Tjänsten och att ändra, lägga till eller ta bort funktioner och betalningsmetoder.

4. PRIS OCH BETALNING

4.1 Vid var tid gällande priser finns att hitta på Skoolies webbplats och kommuniceras till privatpersonen på ett tydligt sätt när privatpersonen registrerar ett Konto för användning av Tjänsten. Priserna inkluderar inte eventuella kostnader för dataöverföringar eller avgifter som Användarens Internet- eller teleoperatör kan komma att kräva av Användaren.

4.2 Skoolie kan göra ändringar i priset på Tjänsten genom att ge privatpersonen ett skriftligt meddelande minst 30 dagar i förväg. Genom att inte säga upp Tjänsten accepterar du det nya priset för Tjänsten.

4.3 Tjänsten betalas i förskott tills abonnemanget sägs upp. Skoolie tillhandahåller inga partiella eller fullständiga återbetalningar eller krediter när ett abonnemang har påbörjats, om inte annat avtalats.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Tjänsten och dess innehåll är vår och/eller våra licensgivares upphovsrättsskyddade egendom. Alla varumärken, servicemärken, företagsnamn, utseende, domännamn, patent, uppfinningar, företagshemligheter, upphovsrätter, databasrättigheter och alla andra intellektuella eller industriella äganderätter (inklusive know-how), i Tjänsten ägs av oss eller våra licensgivare. Ingen del av Tjänsten får användas eller utnyttjas på något annat sätt än som en del av Tjänsten som erbjuds Användaren och i den utsträckning som uttryckligen tillåts enligt Avtalet. Vi överför eller överlåter inte någon rättighet (inklusive immateriella rättigheter) eller äganderätt till Tjänsten, eller någon del av den, till Användaren. Dessutom ska ingenting tolkas som att Skoolie, implicit eller på annat sätt, beviljar någon licens eller nyttjanderätt av något varumärke som visas på eller inom Tjänsten till Användaren.

5.2 Avtalet ska inte medföra någon rätt för Användaren att erhålla källkod till Tjänsten.

6. INNEHÅLL OCH MJUKVARILICENS

6.1 Tjänsten är konfigurerad för att möjliggöra användning av AI SYV och Tjänsten som helhet, som ägs eller licensieras av oss. Förutsatt att villkoren i Avtalet uppfylls och att Användaren betalar tillämpliga avgifter, ger Skoolie dig härmed en begränsad, återkallbar, icke-exklusiv, icke-underlicenserbar, icke-överlåtbar licens för att få tillgång till Tjänsten för personligt icke-kommersiellt bruk via en kompatibel enhet med internetåtkomst.

6.2 Användaren bekräftar, garanterar och samtycker till att säkerställa att Användaren, och/eller någon som Användaren tillåter åtkomst till Tjänsten via Användaren, inte kommer att kopiera, reproducera, duplicera, modifiera, anpassa, sälja, hyra ut, leasa, låna ut, underlicensiera eller på annat sätt utnyttja delar av eller hela Tjänsten.

6.3 Användaren bekräftar, garanterar och samtycker också till att säkerställa att Användaren, och/eller någon som Användaren tillåter åtkomst till Tjänsten, alltid kommer att följa Avtalet och specifikt inte; (1) omfördela, kringgå eller inaktivera något system eller teknik för innehållsskydd och rättighetshantering som används i Tjänsten; (2) dekompilera, baklängesutveckla (reverse engineer), plocka isär eller på annat sätt reducera någon Tjänst till en läsbar form; (3) ta bort någon identifiering, upphovsrätt eller annat meddelande om äganderätt; eller (4) komma åt eller använda Tjänsten på ett olagligt eller obehörigt sätt eller på ett sätt som antyder en koppling till våra produkter, tjänster eller varumärken.

6.4 Utöver vad som anges ovan äger Användaren inte rätt att, självt eller med hjälp av tredje man, med användning av källkoden felrätta, vidareutveckla och anpassa Tjänsten.

6.5 Användning av Tjänsten i strid med detta avsnitt ska alltid anses utgöra ett väsentligt brott mot detta Avtal och kan leda till krav till följd av upphovsrättsintrång.

7. TREDJEPARTSKOMPONENTER, TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH LÄNKAR

7.1 Skoolie ansvarar inte för och garanterar inte kvaliteten eller säkerheten i några hyperlänkar och/eller andra element som genererats av tredje parter och som är tillgängliga via Tjänsten.

7.2 Tjänsten är beroende av tredjepartskomponenter (”Tredjepartskomponenter”). Skoolie ansvarar för att fullgod licens för Tredjepartskomponenterna finns för att Användaren fullt ut ska kunna nyttja Tjänsten i enlighet med detta Avtal.

8. BINDNINGTID OCH UPPSÄGNING

8.1 Privatpersonen kan när som helst och utan angivande av skäl säga upp Avtalet. Avtalet löper då ut vid slutet av privatpersonens nuvarande betalningsperiod.

8.2 Skoolie kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan när som helst och utan föregående meddelande förutsatt att Användaren inte följer Avtalet eller tillämpliga lagar, regler eller förordningar, eller om Användaren på annat sätt använder Tjänsten på ett bedrägligt sätt eller på ett sätt som kan orsaka en skada för Skoolie, eller tredje part.

8.3 En uppsägning ska inte ha någon effekt på parternas rättigheter eller skyldigheter enligt vad som framgår i detta Avtal angående immateriella rättigheter eller andra villkor i Avtalet som till sin natur förblir i kraft även efter en uppsägning av Avtalet. Vid utgången eller uppsägningen av avtalet, oavsett anledning, upphör alla licenser automatiskt att gälla utan att ytterligare åtgärder krävs.

9. SKOOLIES RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

9.1 Skoolie strävar efter att göra Tjänsten tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Skoolie ger dock ingen garanti för att Tjänsten alltid kommer att vara fri från fel eller avbrott. Om det finns några fel eller avbrott som påverkar Tjänsten ska Skoolie ges möjlighet att rätta till dessa utan att för den delen ha brutit mot Avtalet. Skoolie har även rätt att inom rimliga gränser stänga ner Tjänsten, till exempel om det behövs för att genomföra uppgraderingar och underhåll.

9.2 Skoolie har rätt att, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part. Skoolie har även rätt att anlita underleverantörer för att utföra sina skyldigheter enligt Avtalet. Alla sådana ändringar som kan påverka behandlingen av Användarens personuppgifter kommer hanteras i enlighet med Skoolies personuppgiftspolicy.

9.3 Skoolie kan, efter eget gottfinnande, göra ändringar i Avtalet. När Skoolie gör väsentliga ändringar i Avtalet som negativt påverkar Tjänsten kommer detta att meddelas Användaren genom underrättelse via ett e-postmeddelande eller ett meddelande till Användaren via Tjänsten. Sådan kommunikation kommer att skickas av Skoolie minst trettio (30) dagar innan ändringarna träder i kraft, vilket gör att Användaren bereds tid att säga upp Tjänsten innan dess om så önskas. Användarens fortsatta användning av Tjänsten kommer innebära att Användarens anses ha accepterat ändringarna.

9.4 Skoolie är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (Force majeure) som Skoolie inte råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

9.5 Såsom Force majeure ska anses krig, krigshandling, terrorattack, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden eller andra omständigheter som part inte råder över.

9.6 Parterna är införstådda med att AI SYV bygger på AI. Skoolie ansvarar för att förvalta och utveckla AI SYV och Tjänsten som sådan, med hänsyn till etik, objektivitet och saklighet.

9.7 Tjänsten sammanställer och tillhandahåller information och förslag utifrån de uppgifter som Användaren förser AI SYV med. Underlag för den information eller förslag som Tjänsten lämnar ifrån sig sammanställs genom bearbetning av data som finns publicerat på Internet, och all data som Tjänsten lämnar ifrån sig genom AI-generering bör utvärderas noga av Användaren.

9.8 AI är under konstant utveckling. Skoolie åtar sig att den AI Tjänsten bygger på vid var tid följer den allmänna utvecklingen av AI, men ansvarar inte för kvalitetsbrister som vid var tid får anses vara acceptabla eller normala för civilt utvecklad AI i allmänhet.

9.9 Skoolie verkar för att AI SYV ska kommunicera på ett korrekt och objektivt sätt, men bär inget ansvar för kommunikation från AI SYV som av användaren kan uppfattas som diskriminerande, stötande eller kränkande.

9.10 Skoolie åtar sig inget ansvar för sådant innehåll som används, publiceras eller annars tillgängliggörs av Användaren.

10. ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH ÅTAGANDEN

10.1 Tjänsten får endast användas för personligt och icke-kommersiellt bruk i enlighet med villkoren i Avtalet. Användaren får inte göra Tjänsten tillgänglig eller åtkomligt för någon annan, vare sig fysiskt eller digitalt.

10.2 Användaren är ansvarig för att inneha kontroll över sitt konto och för att förhindra otillbörlig tillgång till Tjänsten.

10.3 Användaren är ansvarig att informera Skoolie om eventuella ändringar av uppgifterna Användaren angivit vid registrering av Konto eller genom Användaren kommunikation med Skoolie eller bruk av Tjänsten.

10.4 Användaren ger härmed Skoolie en evig, världsomfattande, royaltyfri, icke-exklusiv, oåterkallelig, överlåtbar och underlicensierbar obegränsad rätt att använda, inklusive men inte begränsat till att reproducera, modifiera, distribuera, visa och på andra sätt göra all Användarens Vägledning offentligt tillgängligt i alla nu existerande eller framtida medier för kommersiella och andra ändamål, inklusive att marknadsföra Skoolie, Tjänsten och/eller våra affärspartners. Denna rätt ger inte Skoolie rätt att genom åtgärd i detta stycke offentligt tillgängliggöra Användarens personuppgifter eller uppgifter som direkt härleder till Användaren.

10.5 Användaren har ingen rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, utan Skoolies föregående skriftliga godkännande.

10.6 Användaren får inte använda Tjänsten för olagliga eller bedrägliga ändamål.

11. LEVERANS AV TJÄNSTEN

11.1 Tjänsten görs tillgänglig till Användaren av Skoolie AB, med organisationsnummer 559409-1018 och adressen Nedre finngränd 2A, 621 56 Visby genom Skoolies webbplats.

12. ÖVRIGT

12.1 Indelningen av Avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka avtalets tolkning.

12.2 Detta Avtal och Skoolies personuppgiftspolicy utgör parternas fullständiga reglering. Har viss fråga ej uttryckligen reglerats i Avtalet, ska denna fråga lösas i enlighet med svensk konsumentlagstiftning.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

13.1 Avtalet ska vara föremål för och tolkas enligt svensk lag, exklusive dess lagvalsprinciper. Avtalet ska dock inte på något sätt begränsa konsumenträttigheter som Användaren kan ha rätt till enligt tvingande lag i det land där Användaren är bosatt om Avtalet är i strid med sådan lag.

13.2 Om Användaren är missnöjd med Tjänsten eller Avtalet är Användarens enda och exklusiva gottgörelse att sluta använda eller på annat sätt ta del av Tjänsten. Skoolie har inte något ansvar för indirekta skador och Användaren samtycker till att Skoolies hela ansvarsskyldighet för alla anspråk är begränsat till det belopp som privatpersonen betalat till Skoolie under de tolv månaderna som föregått privatpersoner anspråk. Skoolie är inte ansvarigt för eventuella störningar i Användarens internetåtkomst.

13.3 Vid en tvist mellan privatpersonen och Skoolie som inte kan lösas genom överenskommelse ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Skoolie.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer här